Evsel Atık Sular

Evsel Atık Sular

Evsel Atık Sular Şehir atık suları, hayvansal, organik maddeler katılan sıvılar ve süspansiyonlar, emülsiyonlar zararsız bakteriler evsel ve endüstriyel atıkları içermektedir. Bu sular hiçbir zaman bir ön arıtmaya tabii tutulmadan nehirlere, göllere, denizlere verilmemelidir. Bunlarda bulunan bitkiler, mikroorganizmalar, balıklar ve diğer canlılar organik maddeleri parçalayacak durumdadırlar. Bütün reaksiyonların cereyan edebilmesi için oksijene ihtiyaç vardır. Evsel Atık suların temizlenmesinde genel bir metod bulmak mümkün değildir. Şehir kanalizasyon suları, mezbaha atıkları, deri fabrikalarının atıkları, süt fabrikaları, tekstil endüstrisi hepsinde farklı yöntemlerle arıtma yöntemleri uygulanır.

Şehir atık sularının nehir, ırmak, göl ve denizlere verilmeden önce arıtılması gerekir demiştik. Bu tür evsel arıtma sistemi 3 aşamada yapılır. Fakat her atık su arıtma 3 aşamalı olmayabilir. Bazı evsel arıtmalar birinci veya ikinci kademede sonuçlandırılabilir.

1- MEKANİK ARITMA: Atık sulardaki katı parçacıklar organik inorganik ayrılır ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD) daha az olan bir su haline getirilir. Bu arıtmaya fiziksel arıtma denir.

2- İKİNCİ KADEME: Atık suların biyolojik oksijen ihtiyacı (BOD) daha az olan bir dereceye getirilir. Yani atık sular organik maddelerden büyük oranda arıtılmış olur. Ancak emilsiyon ve süspansiyon halindeki atıklar, suda çözünen maddeleri ortamda kalır. Bu kademe arıtmasına biyolojik temizleme denir.

3- ÜÇÜNCÜ KADEME: Süspansiyon halinde parçacıklar kalmadığı gibi, çözünen organik ve inorganik maddelerinde tamamı ayrılır. Böylece arıtılmış su nehirlere, göllere, denizlere verilebilir.